Pożegnanie

pilsudskaZ żalem informujemy o śmierci Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej, córki patronów naszych szkół - Marszałka Józefa Piłsudskiego i Aleksandry Piłsudskiej .

Żegnamy honorowego obywatela Suwałk, wspaniałego Człowieka i patriotkę odznaczoną Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za „bohaterską postawę i męstwo wykazane podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii i tradycji Narodu Polskiego oraz pielęgnowanie pamięci o dokonaniach Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Cześć jej pamięci.

Dyrektor, rada pedagogiczna i młodzież

Zespołu Szkół nr 8 w Suwałkach

 

Bezpłatne podręczniki

  • Zarządzenie dyrektora ZS 8 w Suwałkach w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych.
  • Zwrot kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz Elementarz” - informacja

 Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część „Naszego elementarza”. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik część …” podając numer jednej z czterech części.

Podstawa prawna

Art. 22ak ust. 3. i 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

 

Stypendia socjalne i wyprawka szkolna

Ogłoszenie

Dyrektor ZS8 informuje, iż od dnia 04 listopada 2014 roku do dn. 13 listopada 2014r. można zgłaszać się do sekretariatu z rachunkami zakupu podręczników. Zwrot dofinansowania do podręczników szkolnych będzie wypałacany w dniach  07.11.2014 i 14.11.2014 w godz. 10-15.

Przypominamy, że wnioski o stypendia można składać w pokoju nr 4 (administracja szkoły, łącznik, 1 piętro) w każdym terminie, w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej rodziny w stosunku do miesiąca sierpnia.

 

Bilety PKS i doładowanie Suwalskiej Karty Miejskiej

Wydanie biletów PKS i doładowania Suwalskiej Karty Miejskiej w roku 2014 nastąpią w dniach:

  • 23 września 2014 r. na miesiąc październik 2014 r.
  • 22 października 2014 r.na m-c listopad 2014 r.
  • 21 listopada 2014 r.na m-c grudzień 2014 r.

W związku z powyższym należy składać karty w wymienionych dniach w sekretariacie uczniowskim szkoły rano do godz. 930

Uczniowie, którzy z różnych względów nie pozostawią kart w sekretariacie szkoły w wyznaczonych dniach, będą mieli możliwość bezpłatnego doładowania karty w siedzibie PGK Centrum Obsługi Klienta ul. Sejneńska 82 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00- 14.00) od następnego dnia po wyznaczonym dniu doładowań w szkole - do 5 dnia każdego miesiąca.

Bilety miesięczne PKS na miesiąc wrzesień będą do odebrania w sekretariacie szkoły w ostatnich dniach sierpnia, bilety na kolejne miesiące będą do odebrania także w ostatnich dniach kolejnych miesięcy.

Informujemy, że od dnia 18.08.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach zmienił adres swojej siedziby na ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W związku z powyższym prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres.

                                                                                 

Stołówka szkolna

Wpłaty za obiady proszę dokonywać na konto bankowe do 10. każdego miesiąca. Brak wpłaty w ustalonym terminie spowoduje skreślenie z listy osób żywionych.

Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach

Bank PKO SA/bez prowizji/

67 1240 521111 11 0000 49290714

opłata za grudzień: 15x3,90=58,50 zł.

UWAGA! Osobom, które do 13 grudnia nie uiszczą opłaty za żywienie, nie będą wydawane obiady.

Prosimy o zgłaszanie nieobecności uczniów do p. intendentki Alicji Kulbackiej, tel. 798195645